Zakt Nederland werkelijk zo snel? Deel 1: Het veenweidegebied

Armand van Wijck

Samenvatting

In deze tweedelige serie is voor verschillende situaties gekeken naar de relevante processen van bodemdaling. Er is nagegaan hoe goed we bodemdaling kunnen inschatten met de huidige rekenmodellen. Dit eerste deel gaat in op de bodemdaling in veenweidegebieden.

In dit eerste artikel is ingegaan op de verschillende processen die een rol spelen bij bodemdaling in veenweidegebieden (Holoceen). Hierbij is niet alleen rekening gehouden met aerobe oxidatie maar ook met anaerobe oxidatie. De modellen die hiervoor zijn ontwikkeld, zijn getoetst aan de hand van metingen op twee locaties, de Krimpenerwaard en Zeevang polder (achterland Markermeerdijken). Het tweede artikel gaat in op de bodemdaling bij ophogingen in de vorm van een weglichaam en waterkering.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!