Meerjarenplan

Voorstel van allen: Hoofdbestuur, Directie Bureau en Ledenraad

Considerans

 

Overwegende dat:

 • Het KIVI de afgelopen 40 jaar een permanent dalend aantal leden heeft gehad.
 • Alle tot heden genomen maatregelen deze trend niet hebben kunnen keren.
 • Het resultaat is, dat KIVI daardoor nu in een cashflow probleem terecht gekomen is.
 • Het evident is dat bezuinigingen de dalende trend van ledenaantal niet zal keren.
 • Analyse van het besluitvormingsproces heeft aangetoond, dat binnen het KIVI een cultuur is ontstaan, die de oorzaak van het afnemen van het ledenaantal is.
 • Als de dalende trend niet omgezet kan worden in een groei van het aantal leden het evident is, dat KIVI ophoudt te bestaan.
 • Dat HB,LR en directie van het Bureau ervan overtuigd zijn, dat het KIVI niet alleen voor de ingenieurs van Nederland maar ook voor Nederland als geheel een belangrijke positieve bijdrage kan leveren.
 • Er maatregelen genomen moeten worden waarin de cultuur binnen KIVI moet veranderen in een cultuur van samenwerken.
 • De succesvolle afdelingen, die lezingen organiseren, het KIVI helemaal niet nodig hebben en daardoor KIVI meer als een last dan als een toegevoegde waarde ervaren.
 • Het Hoofdbestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers, die in hun vrije tijd, naast hun werk een veel te grote last op zich krijgen.
 • Niet alleen de rol van het Bureau totaal onhelder is, maar ook van HB en LR.
 • Communicatie tussen de drie KIVI lichamen stroef en moeizaam verloopt, waardoor onderling vertrouwen ver te zoeken is.
 • Het geen enkele zin heeft te analyseren wie er nu de meeste “schuld” heeft, omdat dat niet bijdraagt aan een oplossing. Het is een cultuur waaraan allen hebben bijgedragen.
 • Het KIVI weliswaar een cashflow probleem heeft, maar (nog) geen vermogens- en zelfs geen liquiditeitsprobleem heeft. Deze waarnemingen de betekenis van het KIVI voor de balans in het spanningsveld wetenschap, technologie en samenleving op de lage termijn ondergraaft
 • Deze waarnemingen het KIVI de mogelijkheid geven de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakheden nader te duiden en treffende maatregelen te nemen haar rol in de toekomst veilig te stellen
 • Het KIVI een transitietraject kan inzetten dat haar een duurzame en toekomstbestendige invulling van haar visie en missie mogelijk maken.

 

 

Besluit

Besluiten daarom tot de volgende maatregelen:

 • De komende drie jaar gaat het KIVI een project in waarin middels concrete, beheersbare sub-projecten het KIVI aantrekkelijk wordt voor alle ingenieurs van Nederland.
 • Dit project zal gefinancierd worden vanuit de cashflow aangevuld uit het eigen vermogen.
 • In de eerste tranche, tussen nu en eind september 2024, zijn de volgende concrete sub-projecten gedefinieerd:
  • Definieer voor de komende drie jaar welke verdere, concrete sub-projecten uitgevoerd moeten worden om KIVI onuitstaanbaar aantrekkelijk te maken voor alle ingenieurs van Nederland. Dit inclusief plan (wat), schedule (wanneer), kostenbegroting en benodigde resources.
  • Verhelder de rollen van HB, Bureau, Afdelingen en LR en pas het HHR daarop aan.
  • Het KIVI is aanwezig op alle introductiedagen van de TU’s en technische Hogescholen in augustus, september 2024.
  • Begin een systeem op te zetten waarin HB, Bureau en LR elkaar makkelijker en “spontaner” kunnen ontmoeten (e.g. Office365/Teams), waardoor informeel onderling overleg en afstemming gaat leiden tot betere besluitvorming.
  • Onderzoek hoe “Chartered Engineer” aantrekkelijk gemaakt kan worden voor veel meer ingenieurs in Nederland en begin met de uitvoering daarvan.

 

11 reacties

 1. Het is lovenswaardig te lezen dat er initiatieven worden ontplooid om nieuwe leden aan te spreken en jonge mensen te enthousiasmeren. Dat deze intiatieven geld kosten is ook duidelijk. Vanuit financieel perspectief is het echter wenselijk dat we eerst een gezonde kostenstructuur neerzetten en daarna groeiprojecten starten. We moeten ons eerst gezondkrimpen voordat we een nieuwe richting inslaan. We kunnen niet groeien vanuit de huidige ongezonde kostenstructuur. Het “gezondkrimpen” levert ons tijd op, tijd waarin we nieuwe doelen kunnen definieren en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. De Financiele Commissie heeft hiertoe recent een advies uitgebracht dat op de agenda staat voor 25 maart.

 2. Het is ook lovenswaardig, dat de “community” gebruikt wordt om met elkaar van gedachten te wisselen. Dus Arnold. dank voor het delen van je visie.
  Ik begrijp dat jij vindt, dat we eerst financieel gezond moeten worden, voordat we we geld gaan uitgeven om het probleem van ledenverlies en het gebrek aan ledenaanwas gaan aanpakken.
  Een helder standpunt!
  Wat ik nog niet zie is, hoe we met jouw voorstel op 31-12-2024 niet wéér een ledenverlies van zeg 800 man (dus een inkomsten verlies van €120.000) tegemoet zien. Gaan we dan in 2025 wederom bezuinigen om financieel gezond te worden? Zo ja, dat zijn we dus gewoon bezig met een sterfhuisconstructie zonder het zo te noemen.
  We bespreken dit nu hier in de community, omdat we op 25 maart niet genoeg tijd in een vergadering hebben om het dan te bespreken en dan wordt het weer een “Poolse Landdag” waarbij het eindresultaat, door slechte beheersing van het besluitvormingsproces, ver onder de maat is.
  Het is geweldig, dat we, dankzij jouw inbreng het er nu over kunnen hebben, dus nogmaals dank daarvoor.

 3. Arnold,

  Dank voor je reactie. Op dit moment heb ik (en de meeste mensen op deze community) nog geen kennis van het meerjarenplan, dat de basis moet vormen voor een gezonde kostenstructuur. Daarom hebben wij als Ledenraadscommissie een (digitale) bijeenkomst (informerende ledenraad) georganiseerd (4 maart, 20.00 uur), waarin Miguel Delcour en Jasper Baggerman (de “interimmer”) een presentatie en discussie zullen houden, waarin het nieuwe meerjarenplan wordt toegelicht (en bediscussieerd). Na deze bijeenkomst kunnen wij (hopelijk) een beter gefundeerde mening vormen over de lange termijn plannen en hun haalbaarheid. Ik hoop dat je de tijd hebt om ook aan deze bijeenkomst deel te nemen.

 4. Beste Arnold,
  M.i. is je basis uitgangspunt niet goed. We hebben een vereniging met veel geld. Staat weliswaar min of meer vast, maar we staan financieel niet op instorten, verre van dat. Waar het nu om gaat is om KIVI weer aantrekkelijk te maken. En daar moet een plan, een structuur voor worden opgezet. En dat kan geld kosten. Het zij zo.
  We gaan nu niet meer door met afbraak.
  Ik steun Arie e.a. met zijn ideeën en (open) aanpak.

 5. WAARSCHUWING:
  ALLES WAT ONDER ‘OPINIES’ VALT, dus ook deze opinie reeks, IS OOK VOOR NIET LEDENRAADSLEDEN VAN HET KIVI TE LEZEN.
  VOOR DE LEDENRAADCOMMUNITY, ga daarheen, en schrijf onder ‘Bericht’ en ‘Forum’ of ‘Projecten’.

  1. Dat klopt Dick 😀

   @arie quick, wat wil je met je voorstel bereiken? Wie is allen in jouw voorsteltitel?
   Volgens mij wordt er al invulling gegeven aan wat je beschrijft. Immers Jasper Baggerman heeft een betalende opdracht van het bestuur. Dat is ook de formele weg welke Jos van Beurden eveneens heeft gemeld.
   Wel goed om mee te denken met de verenigingsproblematiek en je opinie c.q. mening te delen.

   1. Beste Aart, dat alle reacties te lezen zijn voor alle KIVI leden was niet mijn bedoeling, maar nu het gedaan is, vind ik het niet erg.
    @aart-de-jong.
    Met “Allen” bedoel ik een besluit dat door KB, LR en Directie Bureau gedragen wordt. Dat is dus niet een besluit zoals we dat in het verleden namen. Maar een besluit, waarover voorgedacht is door allen en niet een besluit, dat genomen wordt door het door te drukken in een vergadering. Die manier van besluiten nemen heeft het KIVI gebracht waar het is. Dankzij een gestaag ledenverlies hebben we een negatieve cashflow. Als we KIVI niet aantrekkelijk maken, zal het ledenverlies onverminderd doorgaan.
    vertel me niet dat je jongere generatie geen behoefte heeft aan instituties als het KIVI, want er ontstaan en groeien overal in de post HBO en post academische wereld community’s. Alleen is het KIVI niet aantrekkelijk voor hen (sterker nog het komt niet bij hen op om aan het KIVI te denken omdat KIVI voor de meesten onzichtbaar blijkt).
    Dat verandert alleen als wijzelf veranderen en dat begint met betere besluiten nemen op het hoogste niveau.
    Dat bedoel ik met “Allen”: Zo ongeveer

 6. Bij het aantreden van de huidige president Jacoline van Eijer heb ik haar de vraag gesteld hoeveel uren per week zij beschikbaar heeft voor vereniging KIVI. Het antwoord was 1dag (8uur) per week. Haar voorgangers Jan Dekker en Martin van Pernis besteedden minstens 2 dagen per week. Onder President Jan Dekker (de eerste president van KiVI en NIRIA) bedroeg het totale ledental 35000-40000 leden. Waarom het samengaan van KiVI en NIRIA (jaar 2003) beide verenigingen lieten zien dat het aantal leden afnam. Echter een goed onderbouwt plan is nooit van de grond gekomen. Daarnaast speelt in hoeverre nieuwe jonge leden KIVI nodig hebben voor hun toekomstige verdere ontwikkeling. Er zijn hiervoor allerlei andere mogelijkheden aanwezig.

  In de periode 2003 tot nu 2024 zijn aantal plannen voor ledenaanwinst opgestart maar hebben uiteindelijk weinig opgeleverd. De organisatie is financieel in die jaren uitgeknepen om de begrotingen sluitend te maken. Dan komt kennelijk het moment voor sommigen om verder te gaan met drastische ingrepen wat zal leiden tot fe teleurgang van de vereniging; en wel in een versneld tempo.

  M.a.w. er is veel werk aan de winkel voor het HB om het tij te keren. HB, bureau en ledenraad (afdelingen/regio’s) moeten gezamenlijk in aktie komen.

  KIVI moet veel en nogmaals aantrekkelijker worden gemaakt voor de ingenieur. Niet de vereniging financieel afknijpen en vervolgens plannen opzetten voor ledenaanwinst. Daae gelooft niemand in!

  Resume:
  – KIVI is financieel een kerngezonde vereniging!!
  – We hebben alleen een Cashflow probleem door het afnemende aantal leden.

  KIVI moet zeer aantrekkelijk worden gemaakt voor jonge leden daarbij gebruikmakend van de Technische Universiteiten en Technische HBO opleideingen.

  Zover mijn commntaar voor nu.

 7. Jos,
  Jouw bericht is een pak uit mijn hart.
  Het klopt wat je zegt:
  – KIVI is financieel een kerngezonde vereniging!!
  – We hebben alleen een Cashflow probleem door het afnemende aantal leden.
  Door KIVI aantrekkelijk te maken voor alle ingenieurs in Nederland bereiken we dat niemand meer om KIVI heen kan.

  Maar als ik tussen de haren doorlees, zie ik dat Arnold Groot eerst wil bezuinigen en dan pas gaan bouwen aan KIVI (met het plan van Jasper Baggerman) met minder bureau medewerkers . Ik ben bang dat ‘m dat niet gaat worden.

  Arnold is FiCo lid, net als jij, vechten jullie al elkaar de tent uit? Jos, mijn steun heb je.

  Overigens wat ik me wel afvraag is, dat naar aanleiding van de inleiding door Arie Quik diezelfde Arnold Groot zijn commentaar plaatst. Op dat commentaar heeft Arie Quik weer op gereageerd. Ik ben benieuwd wat de reactie is Arnold Groot op de reactie van Ari Quik.
  Op deze manier krijgen we namelijk een uitwisseling van standpunten. En dat is heel belangrijk.

 8. @arie-quik, ik las jullie stuk hierboven, wat je ook mailde. Ik begrijp niet precies hoe ik het goed kan interpreteren om er ook wat van te vinden. In de mail beschreef je dat jullie, de ledenraadscommissie, hebben opgetekend hoe jullie erover denken na overleg met Jacolien.

  Wat bedoelen jullie met de tweede paragraaf “Besluit – Besluiten daarom tot de volgende maatregelen:…”? Wellicht hebben jullie dat besloten in de ledenraadscommissie maar dan zijn het hoogstens voorstellen om te bespreken de ledenraad vergadering. Kun je wat context geven wanneer jullie deze voorstellen willen concretiseren en hoe?

  Alvast bedankt,

  Bart

 9. @Bart Smit. Bart het is minder interessant dan je denkt. Ik heb het opgeschreven als een “Besluit” voorafgegaan door een “Considerans”. Dat is de vormgeving, het gaat om de inhoud.

Geef een antwoord

Hey engineer (to be)

Wat zou jij nog toegevoegd willen zien op onze site?
Meer content over Industrieel Ontwerp en Big Data
of is juist Civiele techniek jouw ding?!